joi, 23 octombrie 2014

Regulamentul intern 2014 - 2015


REGULAMENT INTERN


AN ŞCOLAR 2014-2015


                                                                                                                                  NR. 2.182/30.10.2014
           
REGULAMENT INTERN
Cuprins

Cap. 1.                     
Dispoziţii generale
Cap. 2.                     
Drepturile şi obligaţiile conducerii unităţii
Cap 3
Drepturile şi obligaţiile salariaţilor
Cap 3
Protecţia muncii, igiena şi securitatea în muncă
Cap 4
Reguli privind respectarea principiului nediscriminării
Cap 5
Circuitul actelor şi documentelor în instituţie
Cap 6
Timpul de lucru şi timpul de odihnă
Cap 7
Salariul şi recompensele
Cap 8
Sancţiuni disciplinare
Cap 9
Soluţionarea petiţiilor (cereri, sesizări, reclamaţii)
Cap 10
Încheierea contractului de muncă
Cap 11
Alte prevederi
Cap 12
Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor
Cap 13
Dispozitii finale


                                                                                                       APROBAT,
În Şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 30.10.2014
                                                                                                                                            PRESEDINTE,
Prof.MARIA CIUC

REGULAMENTUL INTERN

     Prezentul regulament constituie o anexă a Regulamentului de organizare sifuncionare a unitătilor de învătământ preuniversitar din 2005,modificat prin OMECTS nr 5619/2010

Având în vedere :
  • Art 241 din Legea 53/2003- Codul muncii actualizată prin Legea  nr. 40/2011 - M. Of. 225/2011;
Se adoptă prezentul Regulament intern care intră în vigoare începând cu anul şcolar 2014-2015                   (1 NOIEMBRIE 2014).
(1) ŞCOALA GIMNAZIALĂ STROIEŞTI,  unitate de învăţământ preuniversitar, care are ca obiect principal de activitate educarea şi instruirea elevilor.
(2) Sediul social al şcolii  este în lşocalitatea Stroieşti, judetul Suceava, iar sediile secundare se află în localitatea Zahareşti.
(3) Şcoala Gimnazială Stroieşti este organizată şi funcţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 2005, modificat prin OMECTS nr 5619/2010.
(4) În contextul în care unitatea îşi desfăşoară activitatea, se impune ca toţi salariaţii, indiferent de funcţia pe care o deţin sau de activitatea pe care o desfăşoară, să aplice regulile de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate în muncă, să respecte cu fermitate principiul nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în scopul perfecţionării activităţii, administrării şi gestionării corespunzătoare a patrimoniului societăţii.


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament, întocmit în temeiul art. 241 din Legea nr. 40/2011 - Codul muncii,cuprinde în principal:
a) regulile privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
b) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
c) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
d) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
e) abaterile şi sancţiunile disciplinare;
f) reguli referitoare la procedura disciplinară;
g) procedura soluţionării cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.
i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.
Art. 2. (1) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaţilor indiferent dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parţial de muncă, contracte de muncă temporară, contracte individuale de muncă la domiciliu, în cazul muncii prin agent de muncă temporară sau cu convenţie civilă de prestări de servicii.
(2) Prezentul regulament se aplică salariaţilor şi în cazurile în care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri unde unitatea  îşi îndeplineşte obiectul său de activitate.
(3) De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului din alte şcoli care sunt detaşaţi în cadrul unităţii şcolare.
Art. 3. Atribuţiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate şi ale fiecărui salariat al societăţii, precum şi responsabilităţile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în fişa postului şi Regulamentul de ordine interioară.
Art. 4. (1) Relaţiile de muncă din cadrul şcolii se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art. 5. (1) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii pe care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
Art. 6. Relaţiile de muncă în cadrul şcolii  se întemeiază pe principiul bunei-credinţe, în care scop salariaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă.

CAPITOLUL II

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Secţiunea I
Drepturile şi obligaţiile unitatii
Art. 7. (1) Conducerea unitaţii este exercitată de Consiliul de Administraţie.
(2) Conducerea unităţii şcolare este este exercitată de către Consiliul de Administraţie, organul colectiv de conducere, care îşi exercită atribuţiile cu puterile stabilite de actele normative în vigoare.
Art. 8. Conducerea unităţii are, în principal,următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea fiecărui loc de muncă;
b) să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau cu munca pe care o desfăşoară, specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia;
c) să exercite controlul asupra modului de aducere la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
d) să emită norme de manipulare, depozitare şi de utilizare a aparaturii, maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului intern;
f) alte drepturi prevăzute de lege.
Art. 9. Conducerea unităţii  are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se referă la desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure materialele, mijloacele tehnice etc. necesare desfăşurării activităţii, precum şi echipamentul de protecţie şi/sau de lucru adecvat sarcinilor lor;
c) să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare a aparaturii,maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor folosite în procesul muncii, precum şi de efectuare a controlului, reviziei sau reparaţiilor periodice ale acestora(personal nedidactic);
d) să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, precum şi de executare a orelor suplimentare, de acordare a tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă;
e) să asigure condiţiile prevăzute de lege, pentru protecţia muncii, respectarea normelor igienico-sanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de instruire a personalului în aceste domenii;
f) să plătească toate impozitele şi contribuţiile ce revin în sarcina sa şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) să elibereze legitimaţii de serviciu, cu indicarea funcţiei şi a locului de muncă al fiecăruia;
h) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să efectueze toate înregistrările prevăzute de lege;
i) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor;
k) alte obligaţii prevăzute de lege.

Secţiunea a II-a
Drepturile şi obligaţiile salariaţilor
Art. 10. Salariaţii unităţii şcolare  au următoarele drepturi:
a) la salarizare pentru munca depusă;
b) la repaus zilnic şi săptămânal, precum şi la concediu de odihnă anual;
c) la demnitate în muncă şi la egalitate de şanse de tratament;
d) la sănătate şi securitate în muncă;
e) de acces la formarea profesională;
f) la informare şi consultare;
g) de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor, a mediului de muncă;
h) la protecţie în caz de concediere;
i) la negociere individuală şi colectivă şi de a participa la acţiuni colective şi la grevă;
j) de a se asocia, de a constitui sau a adera la un sindicat;
k) alte drepturi prevăzute de lege.
Art. 11. Salariaţii unităţii şcolare au următoarele obligaţii:
a) să respecte cu stricteţe programul de lucru stabilit de conducerea şcolii;
b) să-şi aducă la îndeplinire, întocmai şi la timp, obligaţiile de serviciu care îi revin;
c) să folosească integral şi eficient timpul de lucru;
d) să respecte normele de disciplină a muncii, prevederile contractului individual de muncă şi dispoziţiile regulamentului intern;
e) să dovedească fidelitate faţă de unitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
f) să respecte normele de securitate şi de protecţie a muncii, igienico-sanitare şi de prevenire a incendiilor;
g) să folosească judicios tehnica de calcul şi birotica din dotare;
h) să-şi înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli,abateri, greutăţi sau neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în raport de posibilităţi, pentru prevenirea şi înlăturarea unor astfel de situaţii;
i) să protejeze bunurile (manuale,obiecte de inventar, mobilier ş.a.) pe care le are la dispoziţie pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
j) să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cărora li se stabileşte acest caracter de către conducerea şcolii sau a celor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor lor;
k) să aibă o atitudine şi o comportare corectă în relaţiile cu conducerea şcolii, cu personalul acesteia şi cu orice alte persoane cu care ia contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să manifeste condescendenţă şi corectitudine în raporturile cu ele;
l) să menţină o ordine şi o stare igienico-sanitară corespunzătoare la locul de muncă;
m) să nu presteze nici un fel de activitate la o societate concurentă;
n) alte obligaţii prevăzute de lege.


CAPITOLUL III

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
Art. 12. Protecţia, igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale ţinând seama de următoarele reguli generale:
a) orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt prezintă un pericol grav şi iminent pentru sănătatea, integritatea corporală şi viaţa sa, are dreptul să se protejeze/retragă imediat şi să anunţe, de îndată, conducerea societăţii. Acest drept trebuie să fie exercitat astfel încât să nu creeze, pentru alte persoane, o nouă situaţie de risc grav şi iminent;
b) salariaţii unităţii şcolare au dreptul să folosească toate mijloacele de protecţie individuală şi colectivă puse la dispoziţie de aceasta şi, în acelaşi timp, au obligaţia să respecte cu stricteţe normele stabilite pentru folosirea lor;
c) prevenirea riscurilor de accidentare impune salariaţilor să păstreze în bună stare instalaţiile, tehnica de calcul, mobilierul etc. şi să le folosească potrivit destinaţiei lor;
d) orice accident de muncă se comunică, de îndată, conducerii unităţii şcolare de către salariatul care a luat cunoştinţă de producerea lui;
Art. 13. În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambianţe favorabile procesului muncii, este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei, cu deosebire:
a) fumatul, cu excepţia locurilor special stabilite de conducerea şcolii şi marcate ca atare, conform prevederilor legii;
b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri etc. în incinta şcolii;
c) intrarea sau rămânerea în localurile unitatii şcolare, în afara orarului de lucru, fără acordul conducerii unităţii şcolare;
d) ieşirea din localurile unităţii şcolare sau plecarea de la program, în cadrul programului de muncă, fără aprobarea conducerii unităţii şcolare;
e) executarea, în cadrul unităţii şcolare, de lucrări de interes personal sau fără vreo legătură cu atribuţiile de serviciu;
f) comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale;
g) sustragerea de bunuri din unitatea şcolară;
h) prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor;
i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii, instalaţiilor, tehnicii de calcul etc. în stare de funcţionare, după încheierea programului de lucru;
j) iniţierea sau promovarea unor acţiuni de hărţuire sexuală;
k) alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei.

CAPITOLUL IV
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII
Art.14
1.                În cadrul raporturilor de muncă şi protecţie socială se interzice şi se sancţionează orice comportament activ sau pasiv care prin efectele lui generează deosebiri, excluderi, restricţii sau preferinţe, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, sex sau orientare sexuală, categorie socială sau apartenenţă la o categorie defavorizată, manifestată în următoarele domenii:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante; unicul criteriu ce va avea pondere în selecţie va fi cel de profesionalism/ calitate.
b) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;
c) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau salariului;
d) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;
e) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;
f) aplicarea sancţiunilor disciplinare;
g) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta.
2.      Conducerea unităţii şcolare se obligă să asigure egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă; în acest scop, este interzisă orice formă de discriminare prin utilizarea unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă.
3.      Constituie discriminare după criteriul sex, hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană, la locul de muncă sau în alt loc unde aceasta îşi desfăşoară activitatea.
4.      Comiterea acţiunilor de discriminare se sancţionează disciplinar.


CAPITOLUL V
CIRCUITUL ACTELOR ŞI DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIE
Art.15 Actele, documentele şi lucrările unităţii şcolare pot purta denumirile de: decizii, dispoziţii, note de serviciu, adrese de înştiinţare, etc.
Art.16 Deciziile sunt elaborate de către compartimentul secretariat, sunt transmise spre aprobare şi semnare directorului unităţii şcolare, fiind difuzate prin intermediul registraturii şcolii. Originalul se păstrează la compartimentul secretariat, în registrul special cu această destinaţie.
Art.17 Notele de serviciu de la director/director adjunct, precum şi între serviciile din unitatea şcolară – se comunică celor interesaţi, prin intermediul compartimentul secretariat. Orice document adresat altor instituţii sau foruri superioare, se va efectua numai prin registratura/secretariatul unităţii şcolare.
Art.18 Documentele şi lucrările - altele decât deciziile de imputare – expediate din instituţie, se înaintează spre aprobare şi semnare directorului, de către şefii compartimentelor, respectiv de către şefii de comisii metodice. Actul sau adresa se redactează în atâtea exemplare originale câţi destinatari sunt, plus un exemplar care se va păstra la serviciul/comisia respectivă, purtând la final calitatea, numele şi prenumele persoanei care l-a întocmit.
Art.19 Toate documentele de provenienţă externă, primite prin registratură sunt înaintate directorului pentru rezoluţie şi repartiţie către compartimentele delegate cu soluţionarea lor; regula se aplică indiferent de destinatarul actului respectiv. Documentele sunt distribuite prin intermediul compartimentul secretariat, cu rezoluţia directorului.
Art20 După rezolvarea cererii sau actului de către serviciul/compartimentul delegat în acest scop, se înaintează prin grija secretariatului spre aprobare şi semnare.
Art.21 În cazul absenţei directorului sau în cazul imposibilităţii de exercitare a acestor atribuţii din diverse motive – altele decât cele de incompatibilitate – au drept de semnătură directorii adjuncţi(consilerul  educativ) cărora li s-a delegat această autoritate, statuată expres prin dispoziţie scrisă a directorului.
Art.22 Circuitul actelor şi documentelor contabile în instituţie se face în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1850/2004.
Art.23 Procedura de soluţionare a cererilor şi petiţiilor adresate instituţiei,se va face în conformitate cu prevederile O.G.nr.27/2002 şi Legii nr.544/2001.
CAPITOLUL VI

TIMPUL DE LUCRU ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

Art.24. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 ore pe săptămână, pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, iar pentru personalul didactic potrivit dispoziţiilor legale referitoare la normarea activităţii didactice. Durata maximă legală a timpului de lucru nu poate depăşi 48 de ore săptămânal, inclusiv orele suplimentare.
Art.25 Modul de organizare a lucrului se face în funcţie de efectivele de levi ,într-un schimb/două.
Art.26 Salariatele, mame ale nou-născuţilor care solicită revenirea în activitate în perioada legală de 2 ani pentru creşterea şi îngrijirea copilului, au dreptul pentru alăptare la pauze de max.2 ore pe zi care pot fi înlocuite la cerere cu reducerea programului de lucru , de la 8 ore la 6 ore pe zi .
Art.27. În situaţii deosebite, când împrejurările impun, programul de lucru poate fi modificat respectiv prelungit fără a depăşi 48 de ore pe săptămână. Orele prestate peste programul de lucru se compensează cu ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora.
Art.28. Programul de lucru al personalului administrativ din unitate se desfăşoară astfel:
Compartimentul secretariat
7-15
Luni-vineri
Compartimentul contabilitate
7-15
Luni-vineri
Îngrijitori
BODNARIUC CATRINA
6-18
Luni-vineri
RUSU SORINA

7.30-15.30
Luni-vineri
VARTENIUC CONSTANTIN
7.30 – 10.30
11.30 – 12.30
Luni-vineri

La începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană încadrată în muncă este obligată să semneze condica de prezenţă. Orice înscriere neadevărată în condica de prezenţă şi dovedită, atrage după sine sancţiune disciplinară. Personalul didactic va consemna activitatea sa în condica pentru evidenţa activităţii didactice.
Art.29. Accesul în unitate se face pe bază de legitimaţie în timpul programului(8-16 de luni până vineri) iar în afara orelor de program accesul poate avea loc numai cu aprobarea scrisă a conducerii unităţii şcolare.
Art.30. Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbătă şi duminica.
Programarea concediilor de odihnă se face centralizat la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor de către conducerea unităţii prin decizie, conform art.9.din H.G. nr.5559/2011.
Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă,astfel:
- până la 5 ani vechime: 21 de zile lucrătoare;                                             
- între 5 şi 15 ani vechime: 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime: 28 de zile lucrătoare.
Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă 62 de zile lucrătoare, iar acestea se corelează cu vacanţele elevilor.
Cadrele didactice suplinitoare necalificate şi pensionarii care au contract de muncă pe perioadă determinată şi sunt încadraţi începând cu data de 15 septembrie, beneficiază de 6 zile calendaristice de concediu de odihnă calculat pentru fiecare lună integral lucrată.
Art.31. (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
a) 1 şi 2 ianuarie; 24 ianuarie
b) prima şi a doua zi de Paşte;
c) 1 mai;
d) prima si a doua zi de Rusalii;3-4 iunie
e) Adormirea Maicii Domnului;15 august
f) *Sfantul Andrei 30 noiembrie
f) 1 Decembrie;
g) prima şi a doua zi de Crăciun; 25-26 dec
h)2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
Art.32. (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se include în durata concediului de odihnă.
Evenimentele familiale deosebite pentru care se acordă zile libere plătite,sunt:
a) cãsãtoria salariatului – 5 zile;
b) naşterea sau cãsãtoria unui copil – 3 zile;
c) decesul soţului sau al unei rude de pânã la gradul II a salariatului, socrilor – 3 zile;
d) schimbarea locului de muncã cu schimbarea de reşedinţã – 5 zile;
e) donatorii de sânge – conform legii.
(2) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la 30 de zile lucrătoare, concedii fără plată, acordate de conducătorul instituţiei.
Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plată, pentru rezolvarea unor situaţii personale sau pentru specializare, în condiţiile legii nr 1/2011-Legea Educaţiei Naţionale.Personalul didactci auxilair şi nedidactic beneficiază de concediu fără plată conform Codului Muncii cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VII
SALARIUL ŞI RECOMPENSELE
Art.33. (1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Plata drepturilor salariale în unitate se face în data de 8 a fiecărei luni.
(2) Persoanelor încadrate în muncă care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţiuni sarcinile ce le revin, li se acordă, sau după caz, pot fi propuse să li se acorde, potrivit dispoziţiilor legale, următoarele recompense:
a) gradatie  de merit de până la 25 % din salariul de bază

CAPITOLUL VIII

SANCŢIUNI DISCIPLINARE
Art.34.  Nerespectarea obligaţiilor de muncă stabilite prin codul muncii, contractul colectiv de muncă la nivel naţional, de ramură şi a celui la nivelul instituţiei, contractul individual sau regulamentul intern, a normelor de comportare sau încălcarea ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abateri disciplinare sancţionate ca atare, indiferent de funcţia pe care o are persoana care a săvârşit-o .
Art.35  (1)Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate personalului nedidactic în caz de abateri disciplinare sunt potrivit art.247 din Codul muncii, următoarele:
a) avertisment scris;
b)  retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului, corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi, după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. Orice sancţiune disciplinară, atrage după sine retragerea sau neacordarea salariului de merit pentru anul în curs.
(2) Constituie abateri disciplinare – fără a fi limitative – următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează :
a). acumularea a 5 întârzieri pe lună, se sancţionează cu avertisment scris, iar a 10 întârzieri de la serviciu în cursul unui an, se sancţionează cu reducerea salariului de bază cu 5-10% pe o durată de 1-3 luni.
b). suspendarea contractului individual de muncă în alte situaţii decât cele prevăzute la art.51,lit.a-f din Codul Muncii, se face cu obligaţia înştiinţării angajatorului, printr-o adresă scrisă şi înregistrată la unitate,cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte. Lipsa nemotivată a salariatului mai mult de 3 zile consecutive de la serviciu, atrage desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
c). părăsirea locului de muncă în timpul orelor de program, fără aprobarea şefilor ierarhici, se sancţionează, la sesizarea conducătorului locului de muncă sau a şefilor ierarhici superiori, cu suspendarea contractului individual de muncă pentru ziua respectivă şi neacordarea drepturilor salariale;
d). împiedicarea în orice mod, a altor salariaţi, de a-şi îndeplini în mod normal sarcinile de serviciu se sancţionează cu avertisment scris;
e). comunicarea unor informaţii (ex. salarii,venituri relizate de o persoană încadrată alta decât încadratul, date din dosarul personal al încadratului) cu caracter confidenţial, se sancţionează cu suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de 5 zile lucrătoare. Aceste informaţii se pot comunica doar persoanelor sau instituţiilor abilitate să primească astfel de informaţii;
f). executarea de lucrări străine în afara sarcinilor de serviciu, în timpul programului de lucru şi folosirea mijloacelor materiale aflate în dotarea unităţii, se sancţionează cu avertisment scris pentru prima abatere şi cu suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de 3 zile lucrătoare, pentru următoarea abatere ;
g). vocabularul licenţios, consumul în timpul programului de băuturi alcoolice sau de substanţe care pot produce dereglări comportamentale, constituie abateri deosebit de grave şi se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
h) furtul, bătaia în unitate, constituie abateri deosebit de grave şi conduc la înştiinţarea organelor de cercetare penală.
(3) Avertismentul, este înştiinţarea scrisă făcută pentru orice abatere disciplinară, sau fapte care aduc sau pot aduce prejudicii de orice natură instituţiei . Prin aplicarea acestei sancţiuni persoana nu este scutită de repararea materială a pagubelor produse .
(4) Sancţiunea reducerii salariului ori retrogradarea din funcţie se va aplica în cazul săvârşirii de către salariat a unor abateri disciplinare repetate sau grave .
(5) Desfacerea disciplinară a contractului de muncă, este sancţiunea cea mai gravă care se aplică salariatului, în situaţiile în care salariatul fie încalcă sistematic obligaţiile ce-i revin potrivit contractului de muncă şi/sau potrivit regulamentului intern al instituţiei, fie săvârşeste o abatere de o gravitate deosebită.
(6) Sancţiunea disciplinară se stabileşte de angajator, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare, avându-se în vedere: împrejurările în care a fost săvârşită fapta, gradul de vinovăţie a salariatului, consecinţele abaterii disciplinare, comportarea generală în serviciu a salariatului, eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către aceasta, precum şi de urmările abaterii .
(7) În caz de săvârşire a abaterii în formă continuată, se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.
(8) Sancţiunea disciplinară, cu excepţia avertismentului scris, se aplică numai după cercetarea disciplinară prealabilă a faptei, ascultându-se persoana vizată şi verificându-se susţinerile făcute de aceasta în apărare. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului fără un motiv obiectiv la convocarea solicitată, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. În cursul cercetării disciplinare prealabil salariatul are dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al salariaţilor/sindicatului al cărui membru este.
(9) Sancţiunea disciplinară poate fi stabilită în cel mult 30 de zile de la data când cel în drept să o aplice a luat cunoştinţă de săvârşirea abaterii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei; decizia de sancţionare va trebui să fie comunicată salariatului în scris, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 36 Persoanele din vina cărora sancţiunile nu au fost aplicate în termenele prevăzute mai sus şi s-au prescris, sunt răspunzătoare pentru neaplicarea lor conform normelor legale.
Art.37 (1) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar precum şi cel de conducere, răspund disciplinar, în condiţiile statutului cadrelor didactice, pentru încalcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum ţi pentru încalcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
(2) Sancţiunile ce se pot aplica personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar precum şi cel de conducere, conform Legii Educaţiei Naţionale:
    a) observaţie scrisa;
    b) avertisment;
    c) diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
    d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare si de control;
    e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
    f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
(2) Constituie abateri disciplinare – fără a fi limitative – următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează :
a). acumularea a 5 întârzieri pe lună, se sancţionează cu observaţie scrisă, iar a 10 întârzieri de la serviciu în cursul unui an, se sancţionează cu diminuarea salariului de bază, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 lună.
b). părăsirea locului de muncă în timpul orelor de program, fără aprobarea şefilor ierarhici, se sancţionează, cu neacordarea drepturilor salariale pentru ziua respectivă;
c). împiedicarea în orice mod, a altor salariaţi, de a-şi îndeplini în mod normal sarcinile de serviciu, se sancţionează cu avertisment scris;
d). executarea de lucrări străine de interesul serviciului, în timpul programului de lucru şi folosind dotării instituţiei, se sancţionează cu avertisment pentru prima abatere şi cu diminuarea salariului de bază, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 lună, pentru următoarea abatere ;
e)furtul, bătaia, vocabularul licenţios, consumul în timpul programului de băuturi alcoolice sau de substanţe care pot produce dereglări comportamentale, constituie abateri deosebit de grave şi se sancţionează cu diminuarea salariului de bază, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, cu până la 15%, pe o perioadă de 3 luni.
f) exprimarea, în afara cadrului organizat (sesizare scrisă adresată conducerii, consiliul de administraţie, consiliul profesoral), a unor opinii personale care pot afecta imaginea instituţiei, a oricărui angajat sau demnitatea acestuia, constituie abatere gravă şi se sancţionează avertisment.
g) investigarea sau instigarea unei persone sau a unui grup de persone (angajaţi sau elevi), cu scopul de a încălca reglementările legale în vigoare, se sancţionează prin avertisment.
h) desfăşurarea de activităţi sau acţiuni ce depăşesc sfera competenţelor şi a atribuţiilor specificate în fişa postului, fără aprobarea conducerii, se sancţionează cu avertisment.
i) neefectuarea activităţilor didactice (ca urmare a absenţei nemotivate) specificate în fişa postului, conform orarului unităţii, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea salariului în cuantum corespunzător activităţii neefectuate.
(3) În unităţile învăţământului preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie ori ai consiliului profesoral. Acelasi drept îl au ţi organele ierarhic superioare.
(4) Pentru personalul de conducere, propunerea de sancţionare se face de inspectorul şcolar general sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare.
(5) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris, audierea celui în cauza şi verificarea susţinerilor făcute de acesta, în aparare.
(6) Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic, personalul didactic auxiliar precum şi cel de conducere se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi sunt cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi incluşi şi inspectori şcolari.
(7) Comisiile de cercetare sunt numite de consiliul profesoral al unităţii sau de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, pentru conducerile unităţilor direct subordonate.
(8) In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurarile în care au fost săvârşite, existenta sau inexistenţa vinovaţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, în afara orelor de curs, precum şi de a da declaratii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare.
(9) Cercetarea propunerii de sancţionare şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării abaterii, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura unităţii şcolare. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.
(10) Persoanele sancţionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar.
(11) Hotarârea acestor colegii se comunică persoanei în cauză în termen de 20 de zile de la sesizare.
(12) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.
Art. 38  (1) Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare.
    (2) Sancţiunile se comunică celui în cauză, printr-o decizie scrisă, de către directorul unităţii de învăţământ.
    (3) Sancţiunile aplicate personalului de conducere, se comunică acestuia de autoritatea care a făcut numirea în funcţie.
Art. 39    (1) În cazul în care cel sancţionat nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care a aplicat sancţiunea poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză.
(2) În caz de săvârşire a abaterii în formă continuată, se vor aplica sancţiunile prevăzute în formă graduală.
Art. 40 Răspunderea materială a personalului didactic se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de către conducerea unităţii şcolare .
Art. 41 (1) Abaterile disciplinare săvârşite de un salariat în perioada detaşării în altă unitate se sancţionează de conducerea unităţii la care acesta este detaşat.
(2) Abaterile disciplinare săvârşite de un salariat în timpul delegării în altă unitate se sancţionează de către conducerea unităţii care l-a delegat.

CAPITOLUL IX
SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR (CERERI, SESIZĂRI, RECLAMAŢII)

Art.42 (1) Orice salariat al unităţii poate formula, în scris, cereri, reclamaţii cu privire la încălcarea drepturilor sale sau sesizări însoţie de propuneri de reglare cu privire la anumite aspecte ce vizează activitatea la nivelul instituţiei. Reclamaţiile vor fi înregistrate la secretariatul unităţii.
(2) In termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sesizării sau reclamaţiei la secretariatul unităţii, directorul este obligat să răspundă în scris salariatului.
(3) În cazul în care salariatul nu este satisfăcut de răspunsul primit la nivelul unităţii, se poate adresa organului ierarhic superior - Inspectorul General al ISJ.
(4) Orice salariat care sesizează sau reclamă încălcări ale legii în cadrul unităţii, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie, beneficiază de măsuri privind protecţia sa conform prevederilor legale. Prin avertizare în interes public se înţelege sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.


CAPITOLUL X

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ
Art.43 Angajarea personalului unităţii se face în conformitate cu prevederile art.10 din Codul muncii.
Înainte de încheierea contractului unitatea este obligată să ceară persoanei ce urmează să se angajeze următoarele acte:
a) cerere scrisă înregistrată;
b) actele de studii şi stagiu prevăzute în normativele în vigoare (diplomă de bacalaureat, de licenţă, etc. ) în original;
c) buletinul/cartea de identitate în original;
d) nota de lichidare de la unitatea unde a lucrat anterior, în care se va specifica situaţia debitelor sale;
e) avizul medical asupra sănătăţii;
f) recomandare scrisă de la ultimul loc de muncă iar pentru absolvenţii unei şcoli, recomandare scrisă din partea unităţii de învăţământ absolvite;
g) curriculum vitae;
h) livretul militar, acolo unde este cazul (pentru persoane cu obligaţii militare);
i) orice alte acte cerute de lege pentru ocuparea funcţiei (meserie) în cauză.
Art.44 Personalul didactic, în afară de actele prevăzute la art.36 din prezentul regulament, este obligat să prezinte :
a) foaia matricolă;
b) actele de studii în original (după care se fac copii, specificându-se menţiunea “Conform cu originalul”);
c) memoriul de activitate profesională şi ştiinţifică;
d) alte acte prevăzute de legislaţia în vigoare sau solicitate de conducearea unităţii;
Art.45 (1) Între unitate şi salariat se încheie un contract în formă scrisă, în două exemplare.
(2) Angajarea cadrelor didactice se face cu respectarea prevederilor statutului profesional al acestora iar a personalului administrativ se face pe baza verificării aptitudinilor şi a pregătirii profesionale, prin concurs sau examen, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
(3) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 90 de zile pentru funcţiile de conducere.
Art.46 Contractul de muncă individual se întocmeşte în baza contractului colectiv de muncă la nivel naţional, de ramură învăţământ şi a celui la nivelul instituţiei.
Art.47 După încheierea contractului de muncă unitatea este obligată să înmâneze salariatului un exemplar al contractului şi să efectueze înregistrarea în registrul general de evidenţă a salariaţilor .
Art.48 Anterior încheierii sau modificării contractului de muncă unitatea este obligată să informeze salariatul prin formularul tipizat întocmit în acest scop, cu privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
Art.49 Toate modificările aduse ulterior contractului de muncă, pe baza consimţământului părţilor sau ca efect al unei dispoziţii legale ( schimbarea meserie sau funcţiei, în condiţiile legii, suspendarea sau încetarea contractului, cu menţionarea datei şi a temeiului legal al măsurii în cauză), se vor înscrie, prin menţiuni corespunzătoare , în dosarul personal şi se vor comunica persoanei în cauză, prin decizia directorului.
Art.50. La solicitarea salariatului, unitatea este obligată să-i elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă şi specialitate.
La cererea salariatului unitatea este obligată să-i elibereze şi o recomandare cuprinzând caracterizarea activităţii sale profesionale.

CAPITOLUL XI

ALTE PREVEDERI Conform prevederilor OUG nr.96/2003
Art. 51 (1) Salariatele gravide, cele care au născut recent şi cele care alăptează prevăzute în OUG nr.96/2003 – denumite în continuare salariate - au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.
(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în ordonanţa de urgenţă.
Art. 52 Unitatea are obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:
a) să prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;
b) salariatele să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.
Art. 53 (1) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor ,în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.
(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către unitate, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.
Art.54 (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care unitatea a fost anunţată în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.1, acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.
(2) De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncă vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art.55 Unitatea are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.
Art.56 În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.1 şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, unitatea este obligată să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.
Art.57 (1) În cazul în care unitatea, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia prevăzută de lege, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:
a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariatele gravide;
b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au născut recent şi cele care alăptează în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.
Art. 58 În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Art. 59 Salariatele gravide şi cele care alăptează nu pot fi obligate de către unitate să realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţi sau condiţii de muncă.
Art. 60  Unitatea are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.
Art. 61   (1) Unitatea este obligată să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.
(3) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al unităţii.
(4) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.
Art.62  (1) Salariatele nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte.
(2) În cazul în care sănătatea salariatelor este afectată de munca de noapte, Unitatea este obligată ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.
(3) Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte.
(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal.
Art.63  (1) Salariatele nu pot desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau penibil.
(2) În cazul în care o salariată care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau penibil , angajatorul are obligaţia să o transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.
(3) Denumirea şi enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau penibil la care face referire alin. (1) sunt stabilite în normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 64 (1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a) salariatei , din motive care au legătură directă cu starea sa;
b) salariatei care se află în concediul de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediul de maternitate;
d) salariatei care se află în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
e) salariatei care se află în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) lit. b) - e) se extinde o singură dată cu până la 6 luni, după revenirea salariatei în unitate.
(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierilor pe motive economice ce rezultă din desfiinţarea postului ocupat de salariată, ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării angajatorului, în condiţiile legii.
(4) Prevederile alin. (1) lit. d) şi e) şi ale alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi salariaţilor bărbaţi aflaţi în situaţiile respective.
Art. 65  (1) Salariatele prevăzute la art. 14 alin. (1), ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii.
(2) Acţiunea în justiţie a salariatei prevăzute la alin. (1) este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.
Art. 66  În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.
Art. 67  (1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată are obligaţia ca, în termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate, precum şi inspectoratului teritorial de muncă.
(2) Copia deciziei se însoţeşte de copiile documentelor justificative pentru măsura luată.
Art. 68 (1) Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în OUG nr.96/2003 constituie contravenţii şi se sancţionează ca atare.

CAPITOLUL XII

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

Art. 69 Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar se face evaluarea conform OMECTS nr 6143/2011 în functie de următoarele domenii ale evaluării şi criterii de performanţă:
 a) Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă:
- respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;
- implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;
- folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - TIC în activitatea de proiectare;
- proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.
b)Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă:
- utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;
- utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;
- diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;
- formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi".
c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:
- asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;
- aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;
- utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică;
- promovarea autoevaluării şi interevaluării;
- evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;
- coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării.
d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă:
- stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient, pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;
- monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;
- cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;
- motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
e) Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanţă:
- participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;
- implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;
- realizarea şi actualizarea portofoliului şi dosarului personal;
-Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;
-Manifestarea atitudinii morale şi civice, respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.
f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu următoarele criterii de performanţă:
- dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;
- promovarea ofertei educaţionale;
- promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii;
- realizarea/participarea la programe şi activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;
- respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;
- implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.
g) Conduita profesională
- Manifestarea unei atitudini moral civice (ţinută, limbaj, respect, comportament).
- Respectarea şi promovarea deotologiei profesionale.

Art. 70. Pentru personalul nedidactic, se face evaluarea competenţei profesionale individuale conform procedurii operaţionale  aplicabile  începând cu data de 30.04.2011 , în concordanţă cu modificările prevăzute de Ordinul 3860/10.03.2011
Evaluarea competentei profesionale se va face in functie de urmatoarele  grupe de criterii de evaluare :
1.                  Cunostinte si experienta (constiinta profesionala, exactitatea lucrarilor, meticulozitate, calitatea muncii efectuate etc.) ;
2.                  Complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor (ex: reacţia faţă de sarcinile de serviciu, asumarea responabilităţii, abilitatea de a pune în aplicare idei noi)
3.                  Volumul de muncă (ex: folosirea integral a programului de muncă, capacitatea de a respecta planul de lucru în condiţii normale de muncă, etc.)
4.                  Contacte şi comunicare (ex: cooperarea cu membrii colectivului, atitudinea faţă de organizaţie, dorinţa de perfecţionare a activităţii, acomodarea la situaţii noi, disciplina)
5.                  Condiţii de muncă (ex: reacţia faţă de respectarea procedurilor şi regulilor SSM şi PSI):

CAPITOLUL XIII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 71. Prezentul regulament s-a modificat  începând cu  data de 01.11.2014 şi rămâne în vigoare.
Art. 72. Modificarea sau completarea prezentului regulament se va efectua ori de câte ori necesităţile mai bunei organizări a activităţii sau îmbunătăţirii disciplinei muncii impun.
Art. 73. Regulamentul de faţă va fi adus la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi se afişează la sediul unităţii.


Director ,
PROF . MARIA CIUC
TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ANGAJAŢII CARE AU LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI INTERN ŞI A REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ , INTRATE  ÎN VIGOARE  CU DATA DE 1 NOIEMBRIE 2014
Prin prezenta confirm faptul ca mi s-a pus la dispoziţie atât Regulamentul Intern al ŞCOLII GIMNAZIALE STROIEŞTI, cât şi Regulamentul de Ordine Interioară,  în data  de 31.10.2014 şi că înţeleg faptul,  că acestea conţin informaţii importante legate de regulile de funcţionare internă din cadrul unităţii şcolare, reguli pe care trebuie să le cunosc şi să le respect, fiindu-mi aplicabile. Inţeleg de asemenea faptul că Regulamentele  nu sunt un contract şi că acestea pot fi modificate unilateral de către angajator.
NR.
CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE
FUNCŢIA
SEMNĂTURA
1.
BĂDELIŢĂ ŞTEFANIA RITA
PROF. ÎNV.PREŞCOLAR

2.
NĂSĂUDEAN VIORICA
EDUC.

3.
TIFINIUC SAVETA
EDUC.

4.
IURCU GABRIELA ELENA
PROF. ÎNV.PREŞCOLAR

5.
PŞEBILSCHI CORNELIA ANIŞOARA
PROF. ÎNV. PRIMAR

6.
HOBJILĂ MARICELA
PROF. ÎNV. PRIMAR

7.
BONDAR ADRIANA
PROF. ÎNV. PRIMAR

8.
ŢURCĂ VASILE
ÎNV.

9.
RUSU TOADER
PROF. ÎNV. PRIMAR

10.
PITIC ROZUCA
PROF. ÎNV. PRIMAR

11.
RUSU LILIOARA MARIANA
PROF. ÎNV. PRIMAR

12.
FOCA BRÎNDUŞA
PROF. ÎNV. PRIMAR

13.
HUŢULEAC OVIDIU
PROF.

14.
SABIN CRISTINA
PROF.

15.
BARBAROŞ MĂRIUŢA
PROF.

16.
SOFIAN ALEXANDRU
PROF.

17.
BURAC MARINELA
PROF.

18.
HAŢIEGAN AIDA
PROF.

19.
RUŞTI FLORIN DANIEL
PROF.

20.
RIPAN ADRIANA LAURA
PROF.

21.
CIUC MARIA
PROF.

22.
MATEI CLAUDIU IONEL
PROF.

23.
HOLEICIUC BOGDAN
PROF.

24.
BAŞ SIMONA
PROF.

25.
PĂIUŞ DANIELA
PROF.

26.
IGNAT CARMEN
PROF.

27.
CIOBANU CRISTINA DANIELA
PROF.

28.
CRAINICIUC MIRELA
SECRETAR

29.
GROSU OANA MARIA
CONTABIL

30.
BODNARIUC CATRINA
ÎNGRIJIT.

31.
RUSU SORINA MARIA
ÎNGRIJIT.

32.
VARTENIUC C-TIN
ÎNGRIJIT.

DIRECTOR,
PROF. MARIA CIUC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu